หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงสร้างอุทยาน
UD Model
คลินิกการเรียนรู้
  + คลินิกหลักสูตร
  + คลินิกสื่อ
  + คลินิกวิจัย
ตารางการให้บริการ
  + คลินิกการเรียนรู้
  + การใช้ห้องประชุม
  + ระเบียบการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ครู
ติดต่อเรา

บทคัดย่อ ภาษาไทย เปิดอ่าน 2763 ครั้ง

บ21001 การนิเทศการสอนแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการอ่านในวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-3
บ31001 การศึกษาคำภาษาไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
บ31002 การทดลองการสอนโดยใช้ความคิดรวบยอดและพหุปัญญาในการสอนอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้น ป.3
บ31003 การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมเด็กเพื่อส่งเสริมการใช้เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
บ31004 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมคัดสรรสำหรับนักเรียนชั้น ม.3
บ31006 บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำในภาษาไทย
บ31007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องกับการสอนตามปกติ
บ31008 การใช้แบบฝึกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับสำหรับนักเรียนชั้น ป.1
บ31009 การศึกษาลักษณะเรียงความของนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
บ31010 กิจกรรมการเรียนภาษาไทยเชิงทักษะสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทางภาษาและความสามารถทางภาษาอย่างสร้างสรรค์
บ31011 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.4 ที่เรียนโดยใช้บทเพลง
บ31012 ผลการสอนแบบ เอส พี ไอ เอ็น ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ต้น
บ31013 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมการสะกดคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน จ.น่าน
บ31014 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านทำนองเสนาะระดับ ม.ต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
บ31015 การศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
บ31016 การพัฒนารูปแบบการสอินเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6
บ31017 การพัฒนาการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.2 โดยยึดรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน
บ31018 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมคัดสรรสำหรับนักเรียนชั้น ม.3
บ31019 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ31020 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้น ม.2
บ31021 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่มีคำบอกอวัยวะ "ตา"
บ31022 การพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำที่มี "ห" เป็นอักษรนำ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 โดยใช้สื่อแถบเลื่อนประสมคำ
บ31023 การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้น ม.2 ในการจำบทร้อยกรองภาษาไทยระหว่างกลุ่มที่ฝึกท่องจำจากการฟังและฝึกท่องจากการอ่าน
บ31024 ผลของการสอนอ่านโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสามศรที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.5
บ31025 การสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบบูรณาการสำหรับชั้น ป.5
บ31026 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 โดยใช้ชุดการสอนกับการสอนปกติ
บ31027 การสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนศรีสุขสำราญ จ.ขอนแก่น
บ31028 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ31029 การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ระดับชั้น ป.4
บ31030 การพัฒนาแผนการสอนทักษะการเขียนบทร้อยกรองสำหรับนักเรียนชั้น ป.6
บ31031 การสอนเขียนบทร้อยกรองสำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ31032 การใช้แผนภูมิมโนทัศน์เพื่อแสงดความสามารถในการอ่านในใจของนักเรียนชั้น ป.4
บ31033 การเปรียบเทียบการสอนการออกเสียงพยัญชนะไทยโดยใช้วีดีทัศน์กับการใช้แผนภาพ
บ31034 การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น ป.1
บ31035 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.2 และชั้น ป.3 ที่เรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น
บ31036 การพัฒนากระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงวิชาภาษาไทยที่สอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาของนักเรียนชั้น ป.3
บ31037 การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนพูดสองภาษาที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อ
บ31038 การใช้วรรณกรรมวัยรุ่นที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณชั้น ม.1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
บ31039 การใช้โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
บ31040 การใช้เทคโนโลยีเว็บในการเรียนภาษา : การนำมาใช้กับบทเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
บ31041 การทดลองใช้แบบฝึกและบทเรียนสำเร็จรูปในการสอนการประสมอักษรระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จ.กำแพงเพชร
บ31042 ความหมายเปรียบ "หน้า" เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น
บ31043 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
บ31044 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีตัวชี้นำและไม่มีตัวชี้นำ
บ31045 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ป.5
บ31046 การสร้างแบบฝึกการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้น ป.3
บ31047 ผลการใช้กิจกรรมตามทฤษฎีพหุปัญญาที่มีต่อการพัฒนาภาษาไทยของนักเรียน
บ31048 การใช้สารคดีทางโทรทัศน์เป็นสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
บ31049 การใช้แบบฝึกการออกเสียงและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้น ป.2
บ31050 ผลของการใช้แบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรภาษาไทยในการนำเสนอข้อความบนเว็บเพจ
บ31051 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ในแฟ้มสะสมงานวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6
บ31052 การใช้สารที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กไทยพัฒนาการอ่านสรุปความสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการม
บ31053 การสอนอ่านตามแนวอรรถฐานและผลต่อโครงสร้างการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.2
บ31054 การใช้สารสมุนไพรพัฒนาทักษะการอ่านสรุปใจความสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 (สระกระเทียม) จ.นครปฐม
บ31055 การศึกษาการใช้คำศัพท์ของเด็กอนุบาลอายุ 4 กับ 5 ปีในกรุงเทพมหานคร
บ31056 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2546 อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
บ31057 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ (นาม,กิริยา,วิเศษณ์) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
บ31058 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียงควบกล้ำของนักเรียนชั้น ป.5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนตามคู่มือครู
บ31059 การสร้างบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านตีความสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเสน จ.นครปฐม
บ31060 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฟังอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น ป.5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู
บ31061 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้น ป.3 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบ เอ็กซ์ลิซิท และสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
บ31062 การสร้างชุดการสอนเรื่องการแก้ปัญหาการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.1-3
บ31063 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท 504 ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ ที่เรียนโดยวิธีคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ
บ31064 การใช้เพลงพื้นบ้านลำตัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จ.ปทุมธานี
บ31065 การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ใน อ.บรบือ สังกัด สพท.มหาสารคาม เขต 2
บ31066 การใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็นสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านแม่โป่ง จ.เชียงใหม่
บ31067 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกับการสอนโดยใช้คู่มือครูของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
บ31068 การพัฒนาการสอนโครงงานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.6
บ31069 การสร้างหนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรีสำหรับส่งเสริมการอ่านภาษาไทยระดับชั้น ป.3
บ31070 ทดลองการบริหารเชิงระบบด้านการสอนรวิชาภาษาไทย(การอ่านจับใจความ) ชั้น ป.2
บ31071 ความชัดเจนของตัวอักษรและความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ป.5 ที่มีต่อคู่สีของตัวอักษรไทยกับพื้นหลังที่ปรากฏบนจอฉาย
บ31072 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ม.4 เรื่อง อิเหนา สำหรับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
บ31073 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสนใจเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยระหว่างการเสริมแรงด้วยกิจกรรมเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลของนักเรียนชั้น ป.5
บ31074 การพัฒนาชุดการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) อ.องครักษ์ จ.นครนายก
บ31075 การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ31076 ผลการสอนอ่านโยการวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่มีต่อความสามารถในการเรียนของนักเรียนชั้น ม.4
บ31077 การใช่วิธีสอนแบบ เอสคิวโฟร์อาร์ ในการสอนอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้น ป.5
บ31078 การใช้เกมเพื่อการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ31079 การสร้างชุดการสอนเพื่อใช้เสริมสมรรถภาพการอ่านจับในใจของนักเรียนชั้น ป.4
บ31080 ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้น ม.2
บ31081 การใช้บทความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.6
บ31082 การใช้บทอาขยานเพื่อฝึกการเขียนคำคล้องจองสำหรับนักเรียนชั้น ป.3
บ31083 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการสะกดคำของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1
บ31084 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ต้น
บ31085 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
บ31086 การสร้างหนังสือการ์ตูนที่มีส่วนช่วยจัดมโนคติแบบผังกราฟิกประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนามสำหรับนักเรียนชั้น ป.5
บ31087 การพูดภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา:กรณีศึกษานักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้เทคนิคพาโนรากับการสอนอ่านตามคู่มือครู
บ31088 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลงสำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ31089 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
บ31090 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่เรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้นิยม
บ31091 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนวัดเทพประทานโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
บ31092 การสกัดคุณลักษณะเด่นตามพื้นที่ของตัวอักษรสำหรับการรู้จำตัวอักษรไทยแบบลายมือ
บ31093 ผลการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบแคทส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนทั่วไป
บ31094 การย่อความภาษาไทยโดยการวิเคราะห์หาความหมายที่แอบแฝง
บ31095 วิเคราะห์คำซ้ำเสียงบางส่วนแบบสองพยางค์
บ31096 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนคลองทองกระเทียม
บ31097 การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่องคำประสาน
บ31098 การศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
บ31099 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้สื่อท้องถิ่นนนทบุรีสำหรับนักเรียนชั้น ป.3สถิติการใช้งาน


อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th