หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ใน วิชาการ ของ ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2008-09-11 เปิดอ่าน 460547 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : หลักสูตร


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ Download

          ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ Download

          สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Download
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Download
               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Download
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Download
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Download
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Download
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Download
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Download


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th