การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ใน การเงินบัญชีและบริหารสินทรัพย์ ของ วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  โดย: อุบล เช้านก เมื่อ: 2008-09-08 เปิดอ่าน 12089 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : ทะเบียน
เกริ่นนำ

                ตามกรมบัญชีกลาง  แจ้งให้ส่วนราชการเตรียมข้อมูลด้านทรัพย์สินประเภทที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานในการตีราคา และแสดงมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างค้างที่ส่วนราชการทุกแห่งจะต้องปรับเปลี่ยนตามแผนการปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สินพร้อมทั้งกำหนดรูปแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เอื้อต่อการสนับสนุนข้อมูลทางบัญชีที่ได้ปรับเปลี่ยนจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้างและให้ส่วนราชการรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้กรมบัญชีทราบโดยบันทึกและควบคุมทะเบียนทรัพย์สินเพียงแบบเดียวโดย มิต้องจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยที่รายการทรัพย์สินเดิม ที่เคยควบคุมไว้ทั้ง  2  ทะเบียนให้คงไว้ตามเดิมเพื่อการตรวจสอบจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้จำหน่ายจ่ายโอนออกไปจากส่วนราชการ    

ผลสำเร็จ

                1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงและโรงเรียนในสังกัด มีทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

                2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงและโรงเรียนในสังกัด สามารถรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณ วันที่  30 กันยายน ของทุกปี ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง

2. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินและ CD โปรแกรมการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือและ  CD  ตามคำสั่ง สพท.พัทลุง  ที่  574/2547 ลงวันที่   27  ตุลาคม  2547 ซึ่งแบบฟอร์มสำเร็จรูปดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัด

3. แจ้งและจัดส่งคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินและ CD โปรแกรมการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินให้โรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือสพท.พัทลุง ที่ ศธ 04098/7849  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2547

4. ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจทรัพย์สินและการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไปยังโรงเรียนในสังกัด  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04098/4098  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2549

5. ดำเนินการประยุกต์แบบฟอร์มการรายงานมูลค่าทรัพย์สินสำเร็จรูป  จัดทำเป็น CD โปรแกรม   การคำนวณค่าเสื่อมราคาและการรายงานทรัพย์สินสุทธิแทนการคำนวณด้วยมือ ให้โรงเรียนใช้เป็นแบบรายงาน ณ 30 กันยายน ของทุกปี ตามหนังสือ ที่ ศธ 04098/3380 ลงวันที่  29  มิถุนายน  2550

รางวัลที่ได้รับ

                -

ข้อจำกัดในการนำไปใช้

                สามารถนำข้อมูลทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  บันทึกเข้าระบบ GFMIS  ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th