กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย
ใน วิชาการ ของ วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2008-09-09 เปิดอ่าน 3888 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : สารานุกรมไทย


ชื่อผลงาน                  กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

ชื่อเจ้าของผลงาน       โรงเรียนบ้านต้นประดู่

เกริ่นนำ

          โรงเรียนบ้านต้นประดู่ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีครู 26 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญในการศึกษาเป็นอย่างดี และยึดมั่นในขนบธรรมธรรมเนียม ประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชุมชน

          โรงเรียนบ้านต้นประดู่จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมหนังสือเดินได้ กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย กิจกรรมพี่อ่านหนังสือให้น้องฟัง สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนคัดเลือกเป็นกิจกรรมดีเด่น คือ กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสนองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ผลสำเร็จ

          นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช้สารานุกรมในการค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น ได้นำความรู้จากการอ่านสารนุกรมไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเห็นความสำคัญของสารานุกรมไทย

ผลการได้รับการยอมรับ -

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

          1. ชี้แจงนักเรียนและครู เกี่ยวกับกิจกรรม "ตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย" 
          2. ครูผู้รับผิดชอบตั้งคำถามประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คำถามพร้อมจัดบอร์ดคำถาม 
          3. จับรางวัล มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามถูกต้อง

ข้อจำกัดในการนำไปใช้    

          จำนวนสารานุกรมในห้องสมุดมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของนักเรียนและครู

วันนำส่งข้อมูล            22 สิงหาคม 2551


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th